ARBOCO Veiligheid & Advies B.V. VEILIGHEID, een manier van leven

Algemene voorwaarden ARBOCO Veiligheid & Advies

De algemene voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

Artikel 1, Definities

Opdrachtnemer:

ARBOCO Veiligheid & Advies is gevestigd te Zwijndrecht (NL) d.d. 01 oktober 2015.

Opdrachtgever:

Contractpartij van ARBOCO Veiligheid & Advies.

Diensten:

Alle diensten die door ARBOCO Veiligheid & Advies in opdracht van een Opdrachtgever ten behoeve van een Opdrachtgever of een door deze aangewezen derde worden verricht.

Partijen:

ARBOCO Veiligheid & Advies en de Opdrachtgever

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen de partijen terzake het verrichten van diensten, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals een offerte.

 

Artikel 2, Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de partijen waarop ARBOCO Veiligheid & Advies deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door ARBOCO Veiligheid & Advies uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

In het geval dat er van één of meerdere van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

ARBOCO Veiligheid & Advies, voor de uitvoering waarvan door ARBOCO Veiligheid & Advies

derden dienen te worden betrokken.

Deze derden kunnen in relatie tot de Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze voorwaarden.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van ARBOCO Veiligheid & Advies zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn.

ARBOCO Veiligheid & Advies kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 4 Rechten en verplichtingen ARBOCO Veiligheid & Advies

ARBOCO Veiligheid & Advies zal haar werkzaamheden, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, verrichten, overeenkomstig de eis van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek.

ARBOCO Veiligheid & Advies zal zich maximaal inspannen de in de overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren.

ARBOCO Veiligheid & Advies zal haar werkzaamheden uitvoeren vanuit haar vestiging. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan op de locatie van de Opdrachtgever plaatsvinden, indien en voorzover dit schriftelijk is overeengekomen. Voorwaarde is dat de Opdrachtgever ervoor zorgdraagt dat de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van Opdrachtgever voldoen aan de eisen van art. 7:658 BW en Opdrachtgever ARBOCO Veiligheid & Advies vrijwaart tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze vereisten.

Indien ARBOCO Veiligheid & Advies zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar in de overeenkomst neergelegde verplichting gebruik te maken van derden.

Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van ARBOCO Veiligheid & Advies en onverlet de aansprakelijkheid van ARBOCO Veiligheid & Advies voor nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.

 

Artikel 5 Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze aan ARBOCO Veiligheid & Advies worden verstrekt en alle redelijke aanwijzingen van ARBOCO Veiligheid & Advies zullen opvolgen.

Indien de Opdrachtgever deze gegevens niet op tijd verstrekt, dan wel de instructies niet opvolgt of de noodzakelijke medewerking door (medewerkers van) Opdrachtgever niet wordt verleend, treden de partijen in overleg. Nadat is gebleken dat dit overleg niet tot resultaat heeft geleid, heeft ARBOCO Veiligheid & Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

Artikel 6 Termijn

Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald, zijn alle door ARBOCO Veiligheid & Advies genoemde (leverings)termijnen naar beste geweten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst dan wel bij het opstellen van de offerte aan ARBOCO Veiligheid & Advies bekend waren. Indien ARBOCO Veiligheid & Advies toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van de overeenkomst, is ARBOCO Veiligheid & Advies eerst in verzuim indien zij schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en ARBOCO Veiligheid & Advies nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen. ARBOCO Veiligheid & Advies is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich hebben voorgedaan na het aangaan van de overeenkomst, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ARBOCO Veiligheid & Advies en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Artikel 7 Tarieven en betaling

ARBOCO Veiligheid & Advies zal voor de door haar te verrichten werkzaamheden aan Opdrachtgever vergoedingen in rekening brengen conform het jaarlijks door ARBOCO Veiligheid & Advies vast te stellen tarievenoverzicht, welk overzicht ieder kalenderjaar 1 januari als ingangsdatum zal hebben, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere afspraak is vastgelegd. Bij het jaarlijks en/of tussentijds vaststellen van de tarieven houdt Opdrachtgever rekening met ontwikkelingen in de markt, met dien verstande dat de tarieven jaarlijks tenminste verhoogt worden met een jaarlijks vast te stellen index op basis van inflatie.

Indien door omstandigheden toerekenbaar aan Opdrachtgever geplande werkzaamheden niet door ARBOCO Veiligheid & Advies kunnen worden verricht, is Opdrachtgever evenwel de overeengekomen vergoeding en daaraan verbonden kosten aan ARBOCO Veiligheid & Advies verschuldigd. De overeengekomen vergoeding is niet verschuldigd bij schriftelijke en incidentele annulering van: a) cursussen en trainingen tot twee maanden voor aanvang (Opdrachtgever heeft voorts het recht van substitutie); b) projecten tot twee maanden voor aanvang.

Door ARBOCO Veiligheid & Advies aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten luiden steeds in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening, worden opgelegd.

Betalingen door Opdrachtgever dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn geldt als fatale termijn. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is, zal hij aan ARBOCO Veiligheid & Advies vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag, alsmede vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Voorts is ARBOCO Veiligheid & Advies alsdan gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.

Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

ARBOCO Veiligheid & Advies aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade die Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een jegens Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad of als gevolg van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van enige verplichting onder de overeenkomst. De aansprakelijkheid van ARBOCO Veiligheid & Advies is beperkt tot maximaal de voor de betreffende overeenkomst gefactureerde vergoeding(en) (excl. BTW). Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. ARBOCO Veiligheid & Advies is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, derving van inkomsten of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ARBOCO Veiligheid & Advies.

Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens ARBOCO Veiligheid & Advies vervalt indien Opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij ARBOCO Veiligheid & Advies binnen 3 kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid van ARBOCO Veiligheid & Advies wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien Opdrachtgever ARBOCO Veiligheid & Advies in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en ARBOCO Veiligheid & Advies nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.

 

Artikel 9, Niet-toerekenbare tekortkoming

In geval van overmacht van ARBOCO Veiligheid & Advies zullen de verplichtingen waarop de overmacht betrekking heeft uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ARBOCO Veiligheid & Advies onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die in redelijkheid niet aan ARBOCO Veiligheid & Advies kan worden toegerekend.

Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Alsdan is Opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

 

Artikel 10, Intellectuele eigendommen

Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door ARBOCO Veiligheid & Advies opgesteld document, blijft dat recht bij ARBOCO Veiligheid & Advies rusten. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door ARBOCO Veiligheid & Advies opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek, een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij ARBOCO Veiligheid & Advies rusten. Voor zover nodig, zal Opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

 

Artikel 11, Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van ARBOCO Veiligheid & Advies is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Partijen zullen alle informatie, knowhow, gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan, of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.

Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.

De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

 

Artikel 12, Duur en beëindiging overeenkomst

Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur als beschreven in de offerte en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra ARBOCO Veiligheid & Advies haar diensten heeft voltooid. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zullen partijen steeds gerechtigd zijn tegen het einde van ieder contractjaar per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Een overeenkomst kan door beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:

a) de andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situaties dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt;
b) de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;
c) de reputatie van de andere partij dusdanig in diskrediet raakt dat van de ander niet geëist kan worden dat zij de relatie voortzet.

 

Artikel 13, Slotbepalingen

Behoudens schriftelijke toestemming van ARBOCO Veiligheid & Advies is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen, welke toestemming ARBOCO Veiligheid & Advies niet op onredelijke gronden zal onthouden.

Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen. Van het bepaalde in een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst volledig van kracht blijven en zal ARBOCO Veiligheid & Advies nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

 

Artikel 14, Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere rechtsverhouding tussen ARBOCO Veiligheid & Advies en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen die in verband met overeenkomsten mochten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.